Kwaliteit bij Kinderopvang SKR in Ridderkerk

Kinderopvang SKR, de Wet Kinderopvang en ouders stellen hoge kwaliteitseisen aan kinderopvang. Onze kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang beantwoorden aan die kwaliteitseisen.

1. Pedagogisch beleid

Bij Kinderopvang SKR in Ridderkerk staat het belang van het kind altijd centraal. Ieder kind is uniek en wordt geaccepteerd zoals het is. Dus altijd met het gedrag dat het kind eigen is en met de aanvaarding van de persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden. Denk daarbij aan de aard van het kind, aanleg en talent.

Ieder kind ontwikkelt zich in zijn of haar eigen tempo. Aanleg, karakter, relaties en de omgeving waarin het kind opgroeit, spelen hierin een belangrijke rol. We begeleiden de kinderen in hun ontwikkeling naar een zelfstandig en evenwichtig individu. Dat wil zeggen: een opgroeiend kind dat in staat is eigen keuzes te maken en daarbij rekening kan houden met anderen, zonder daarbij zijn/haar eigen persoonlijkheid te verliezen.

Onze pedagogische uitgangspunten zijn beschreven in het pedagogisch beleid voor de verschillende vormen van kinderopvang. Het beleid is hier te lezen.

2. Ouderparticipatie

Wij vinden de mening en input van ouders belangrijk. Zij kijken immers vanuit een ander perspectief naar onze kinderopvang. Ouders worden altijd uitgenodigd te overleggen met de pedagogisch medewerkers op de locatie van hun kind en met het centrale bureau. Daarnaast kunnen ouders zitting nemen in de oudercommissie. De oudercommissie behartigt belangen van ouders die gebruik maken van kinderdagverblijven, peuterspeelgroepen en buitenschoolse opvang. Dit is vastgelegd in een reglement. Daarnaast ondersteunen ze bij verschillende activiteiten. Ouders kunnen ideeën en vragen kenbaar maken aan de leden van de oudercommissie. De oudercommissieleden vergaderen aan de hand van een jaarrooster.

3. Onze medewerkers

Alle pedagogisch medewerkers voldoen aan de opleidingseisen van de Wet Kinderopvang. Ze werken in fulltime of parttime dienstverband en nemen regelmatig deel aan bijscholingscursussen. Deze zijn gericht op de ontwikkeling van het kind of op de kinderopvang als geheel.

Pedagogisch medewerkers, medewerkers van het centraal bureau en stagiaires overleggen voor aanvang van hun werkzaamheden een Verklaring omtrent Gedrag.

Bij ziekte of verlof van een pedagogisch medewerker nemen vaste invalkrachten het werk over. Ook zij hebben een gerichte beroepsopleiding afgerond of bijna afgerond.

4. Inrichting

Elke groep voor kinderopvang heeft een kindvriendelijke en uitdagende groepsruimte. Daarnaast heeft elke groep van de kinderdagverblijven één of meer slaapruimten, een badkamer of een verschoonmogelijkheid. Wij hebben regelmatig nieuw, goed speelgoed en controleren onze speeltoestellen.

5. Groepsgrootte

Het aantal kinderen en pedagogisch medewerkers per groep is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen en is in overeenstemming met de regels uit de Wet Kinderopvang.

6. Veiligheid en gezondheid

Kinderopvang SKR hecht veel belang aan een veilige en gezonde omgeving van jouw kind. Conform de Wet Kinderopvang voeren wij een beleid dat de veiligheid en de gezondheid van de kinderen in elke locatie zoveel mogelijk waarborgt.

Jaarlijks wordt op alle locaties een risico-inventarisatie met betrekking tot gezondheid, veiligheid en brandveiligheid uitgevoerd. Na de inventarisatie wordt er indien nodig een actieplan opgesteld en worden de veiligheidsregels bijgesteld voor de locaties.

Alle pedagogisch medewerkers hebben de cursus Kinder-EHBO gevolgd en doen jaarlijks een herhalingscursus.

Kinderopvang SKR heeft in elke vestiging minimaal twee gediplomeerde bedrijfshulpverleners (BHV-ers).

Ons vaccinatiebeleid is hier te lezen.

7. Klachtenprocedure

Wij streven naar een hoog kwaliteitsniveau door constant verbeteringen door te voeren in alle lagen van onze organisatie. Hierbij telt ook jouw mening. Niet tevreden? Vertel het ons!

Ondanks onze inspanningen om de opvang van de kinderen naar wens te laten verlopen, kan het toch een keer voorkomen dat je niet tevreden bent. Overleg daarover gerust met de pedagogisch medewerker op de opvanglocatie. Je kunt ook contact opnemen met de locatiemanager of met onze directeur. Je kunt dit telefonisch doen maar bij voorkeur stuur je een e-mail naar info@s-k-r.nl. Je mag daarna spoedig een reactie verwachten.
Wij nemen elke vorm van ontevredenheid serieus en zullen altijd proberen samen met jou tot een oplossing te komen.

Kinderopvang SKR is aangesloten bij de Geschillencommissie voor Kinderopvang en Peuterspeelzalen. De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

 • Uitvoering van de overeenkomst
 • Verandering van de overeenkomst
 • Opzegging van de overeenkomst en kosten daarvan
 • Annulering van de overeenkomst en kosten daarvan
 • Kwaliteit van de opvang
 • Kosten van de opvang
 • Opvangtijden
 • Gedragingen van (medewerkers van) de ondernemer
 • Een besluit van de ondernemer waarin de oudercommissie zich niet kan vinden

De kosten van de behandeling van een klacht bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen bedragen € 25,-. Dit geld krijg je terug wanneer je klacht gegrond wordt verklaard.

Op de website van de Geschillencommissie voor kinderopvang en peuterspeelzalen zijn verschillende brochures te downloaden, waaronder:

 • De brochure ‘Hoe werkt de Geschillencommissie Kinderopvang?’.
 • De brochure over de verkorte procedure bij de Geschillencommissie Kinderopvang.
 • Het reglement van de Geschillencommissie Kinderopvang.

8. Controle op de kwaliteit

Onze kinderdagverblijven, locaties voor buitenschoolse opvang en de peuterspeelgroepen zijn opgenomen in het gemeenteregister. De GGD voert jaarlijks inspecties uit om ons kwaliteitsniveau te controleren. Op deze website kun je bij elke locatie het rapport bekijken.

9. Algemene voorwaarden

Kinderopvang SKR hanteert de algemene voorwaarden  die zijn opgesteld door de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang.

Aanvullende voorwaarden Kinderopvang SKR

Naast de algemene voorwaarden vanuit de Branchevereniging, gelden bij ons onderstaande aanvullingen.

Plaatsingsbeleid

Protocol beeldmateriaal

Privacyverklaring

Wegwijzer kinderdagverblijf

Wegwijzer buitenschoolse opvang 

Wegwijzer peuterspeelgroep

10. Wijziging of opzegging

Wil je de overeenkomst voor kinderopvang wijzigen of beëindigen? De opzegtermijn is een maand. Wijzigingen en opzeggingen kunnen via onze website of per e-mail worden doorgegeven aan de klantenservice.

“Wat een prettige lokatie voor mijn kinderen”