Kinderopvang SKR

*
Vanaf augustus 2018 zal Kinderopvang SKR de opvang verzorgen bij PSG De Stampertjes en BSO De Regenboog op CBS De Regenboog in Slikkerveer.
Wilt u gebruikmaken van één van deze opvangvormen vanaf augustus, dan kunt u zich op onze website al inschrijven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze plaatsingsmedewerkers.

*
Bij kinderdagverblijf Baloe in de wijk Oost hebben wij een unieke babygroep! 

*
In de wijk Rijsoord bij peuterspeelgroep Bambi kunt u ook terecht voor verlengde peuteropvang van 7.30 uur tot 13.00 uur.

*
Bij al onze kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang locaties bieden wij u een vroege start arrangement aan vanaf 7.00 uur of late finish arrangement tot 18.30 uur.

*
Like ons ook op Facebook!

 
 

Kwaliteit

De Wet Kinderopvang en de maatschappij stellen hoge kwaliteitseisen aan kinderopvang. Onze kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang beantwoorden aan de kwaliteitseisen op het gebied van:

  1. Pedagogisch beleid
  2. Ouderparticipatie
  3. Onze medewerkers
  4. Inrichting van de groepsruimten
  5. Groepsgrootte 
  6. Veiligheids- en gezondheidsbeleid
  7. Klachtenprocedure
  8. Controle op de kwaliteit
  9. Algemene voorwaarden
  10. Wijziging of opzegging overeenkomst

 

1. Pedagogisch beleid

Bij ons staat het belang van het kind centraal. Ieder kind is uniek en wordt geaccepteerd zoals het is. Dus altijd met het gedrag dat hem eigen is en met de aanvaarding van zijn ontwikkelingsmogelijkheden. Denkt u daarbij aan de aard van het kind, aanleg en talent. Ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Zijn aanleg, karakter, relaties en de omgeving waarin het kind opgroeit, spelen hierin een belangrijke rol. We begeleiden de kinderen in hun ontwikkeling naar een zelfstandig en evenwichtig individu. Dat wil zeggen; een opgroeiend kind, dat in staat is eigen keuzes te maken en daarbij rekening kan houden met anderen, zonder daarbij zijn eigen persoonlijkheid te verliezen.

Onze pedagogische uitgangspunten zijn beschreven in het pedagogisch beleid en in de werkplannen voor de verschillende vormen van kinderopvangEen samenvatting van het beleid kunt u hier vinden. (download document)

2. Ouderparticipatie

Ouders kunnen zitting nemen in de oudercommissie. De oudercommissie behartigt een aantal belangen met betrekking tot alle cormen van kinderopvang. Deze zijn vastgelegd in een reglement. Daarnaast ondersteunen ze bij verschillende activiteiten. Ouders kunnen ideeën en vragen kenbaar maken aan de leden van de oudercommissie. De oudercommissieleden vergaderen aan de hand van een jaarrooster.

3. Onze medewerkers 

Alle pedagogisch medewerkers voldoen aan de opleidingseisen van de Wet Kinderopvang. Ze werken in full- of parttime dienstverband en nemen regelmatig deel aan bijscholingscursussen. Deze zijn gericht op de ontwikkeling van het kind of op de kinderopvang als geheel.

Pedagogisch medewerkers, medewerkers van het centraal bureau en stagiaires dienen voor aanvang van hun werkzaamheden een Verklaring omtrent Gedrag te overleggen.

Invalkrachten
Bij ziekte of verlof van een pedagogisch medewerker nemen vaste invalkrachten het werk over. Ook zij hebben een gerichte beroepsopleiding afgerond of bijna afgerond.

4. Inrichting van de groepsruimten

Elke groep op de centra voor kinderopvang heeft een kindvriendelijke en uitdagende groepsruimte. Daarnaast heeft elke groep van de kinderdagverblijven één of meer slaapruimten, een badkamer of een verschoonmogelijkheid. 

5. Groepsgrootte 

Het aantal kinderen en pedagogisch medewerkers per groep is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen en is in overeenstemming met de regels uit de Wet Kinderopvang.

6. Veiligheid en gezondheid

Kinderopvang SKR hecht veel belang aan een veilige en gezonde omgeving van het kind. Conform de Wet kinderopvang voeren wij een beleid dat de veiligheid en de gezondheid van de kinderen in elke locatie en bij alle gastouders zoveel mogelijk waarborgt.

Jaarlijks wordt een risico-inventarisatie met betrekking tot gezondheid, veiligheid en brandveiligheid uitgevoerd. Dit gebeurt op al onze locaties  Na de inventarisatie wordt er een actieplan opgesteld en worden de veiligheidsregels bijgesteld voor de locaties

Tot slot volgen alle pedagogisch medewerkers een cursus Kinder EHBO en de jaarlijkse herhalingscursus. 

Kinderopvang SKR heeft in elke vestiging minimaal twee gediplomeerde bedrijfshulpverleners (BHV-ers).

7. Klachtenprocedure

Wij streven naar een hoog kwaliteitsniveau door constant verbeteringen door te voeren in alle lagen van onze organisatie. Hierbij telt ook uw mening. 

Niet tevreden? Vertel het ons! Ondanks onze inspanningen om de opvang van de kinderen naar wens te laten verlopen, kan het toch een keer voorkomen dat u niet tevreden bent. Uit u zich daarover gerust bij de pedagogisch medewerker op de opvanglocatie. U kunt ook contact opnemen met de locatiemanager of met onze directeur. Wij nemen elke vorm van ontevredenheid serieus en zullen altijd proberen om samen met u tot een oplossing te komen.

Kinderopvang SKR is aangesloten bij de Geschillencommissie voor Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
Deze commissie behandelt klachten van consumenten en oudercommissies tegen ondernemers in de kinderdagopvang.

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen?
De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:
• Uitvoering van de overeenkomst
• Verandering van de overeenkomst
• Opzegging van de overeenkomst en kosten daarvan
• Annulering van de overeenkomst en kosten daarvan
• Kwaliteit van de opvang
• Kosten van de opvang
• Opvangtijden
• Gedragingen van (medewerkers van) de ondernemer
• Een besluit van de ondernemer waarin de oudercommissie zich niet kan vinden

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen niet?

De kosten van de behandeling van een klacht bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen bedragen: € 25,00.
Dit is het bedrag dat De Geschillencommissie rekent voor het behandelen van uw klacht. Dit geld krijgt u echter terug wanneer uw klacht gegrond wordt verklaard. Als De Geschillencommissie u in het gelijk stelt, wordt de ondernemer verplicht om u dit bedrag terug te betalen. In dat geval zijn er voor u geen kosten aan de procedure verbonden. 

Brochures
"Interne klachtenprocedure en klachtenformulier (download document)
"Flyer Kinderopvang SKR, Geschillencommissie" (download document)
"Hoe werkt de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen?" (download document) 
"Hoe werkt de verkorte procedure bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen" (download document) 

8. Controle op de kwaliteit

Onze kinderdagverblijven, locaties voor buitenschoolse opvang en de peuterspeelgroepen zijn opgenomen in het gemeenteregister. 
De GGD voert jaarlijks inspecties uit om ons kwaliteitsniveau te controleren. 

9. Algemene voorwaarden

Kinderopvang SKR hanteert de algemene voorwaarden. (download document)
Ze gelden voor de gehele kinderopvangbranche en zijn opgesteld door de Consumentenbond, BOinK (de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang), de Maatschappelijk Ondernemers Groep en de Branchevereniging ondernemers (namens de ondernemers). Daarnaast heeft Kinderopvang SKR in de huisregels belangrijke informatie en afspraken opgenomen ten aanzien van de opvang in de dagopvang, buitenschoolse opvang en de peuterspeelgroepen. De huisregels worden tijdens de intake besproken en aan u overhandigd.

10. Wijziging of opzegging

Wilt u de overeenkomst voor kinderopvang wijzigen of beeindigen? Dan dient u rekening te houden met een opzegtermijn van een maand. Wijzigingen kunnen enkel per e-mail of schriftelijk worden doorgegeven aan onze plaatsingsmedewerkers. 
Opzeggingen kunnen via onze website, per mail of schriftelijk worden doorgegeven.